Om oss

Vi vänder oss till personer som är intresserade av ett boende präglat av gemenskap och samarbete.
Vår intresseförening Rudbeckia bildades i maj 2011. Föreningen har ett 80-tal medlemmar.

Rudbeckias styrelse: På årsmötet 20 mars 2019 valdes följande styrelseledamöter att fördela styrelseuppdragen sinsemellan: 
Gunbritt Geijer (omval), Leif Wernberg (nyval), Monica Killander (nyval), Lena Wiklund (omval) och Stig Johansson (omval).

Kort om föreningens verksamhet:
Vi har haft flera medlemsmöten per termin för att diskutera aktuella frågor med eller utan inbjudna föreläsare. Monica William Olsson, Kerstin Kärnekull och Ingela Blomberg, alla veteraner i kollektivhussammanhang ("Färdknäppen"), har besökt oss vid flera tillfällen och tidigare ordförande i "Kollektivhus Nu", Dick-Urban Vestbro likaså. Staffan Schartner från Föreningen Byggemenskaper berättade om boendemodellen när man går samman och i egen regi finansierar och låta bygga ett hus.

Uppsala Nya Tidning har uppmärksammat vår förening senast i januari 2019. December 2017 skrev Uppsalatidningen om vår förening med en uppföljande artikel i januari 2018.

Vi har deltagit varje år i den alternativa julmarknaden "Schysst jul".

Under åren har ett flertal studiecirklar hållits kring studiematerialet "Gemenskap och samarbete i kollektivhus och bogemenskap" och studiecirklarna har avslutats med besök på kollektivhus i Stockholm ("Färdknäppen" och "Dunderbacken") och Gävle ("Blomstret").

Under 2017:
 • Markanvisningsavtal mellan parterna Rudbeckia kollektivhusförening, Sveafastigheter Bostad och Uppsala kommun, undertecknades i slutet av december.
 • Rudbeckia deltog i "Schysst Jul" 16 december i Missionskyrkan, Uppsala. Många kom förbi vårt bord för att fråga och prata och bli bjudna på pepparkakor.
 • Medlemsmötet 7 december: Vi fick besök av "Kombo" som arbetat länge för ett kollektivhus på Hägerstensåsen, Stockholm; hur har man samarbetat med arkitekt och byggare, vad kan vi lära oss av deras erfarenheter?
 • Husets yttre gestaltning presenterades för kommunen 8/11 efter ett förslag som togs fram av byggare och arkitekt. Under våra gemensamma möten har vi kommit med önskemål och feedback som nu kommer att arbetas in i förslaget.
 • Medlemsmötet 22 oktober: Vi påbörjade samtal i grupper om husets "kultur", vad tänker medlemmarna om hur livet i huset ska fungera? Vad är viktigt för dem som vill flytta in?
 • Höstens första möte med byggare och arkitekt var den 28 augusti, det andra var den 25 september. Däremellan hade vi ett medlemsmöte (11 september). Under dessa möten bildades arbetsgrupper inom områdena lägenheter, gemensamma utrymmen, utemiljö/takterrass, kökets utrustning och köregler.
 • Svante Jernberg (/Sveafastigheter Bostad/byggare) och Rahel Belatchew (arkitekt) kom till ett första medlemsmöte 29/5 för att berätta och svara på frågor.
 • Det blev sedan en spännande höst med fortlöpande information, diskussion och samarbete med vår egen arkitekt Caroline Ekeberg och Sveafastigheter och inte minst vårt eget engagemang för att tillsammans med dem vara "aktivt delaktiga...för att utforma den byggnad de senare ska hyra och flytta in i" (saxat ur kommunens avtalstext).
 • I maj 2017 undertecknades ett optionsavtal mellan Uppsala kommun, Sveafastigheter och Rudbeckia kollektivhusförening "med avsikt att inkludera byggemenskaper/kollektivhus i stadsutvecklingen". Det fanns alltså en tomt vikt för oss på Rosendalsfältet, etapp 3. Ett förslag till byggnation presenterades november 2017.
 • årsmötet i april valdes följande styrelsemedlemmar: Ingalill Ek, ordf, Margit Martens kassör, Lena Wiklund sekr samt Gunbritt Geijer och Maja Ericsson till ledamöter.
Under 2016:
 • I slutet av 2016 togs kontakter som sedan ledde fram till att samarbetet om ett nybyggt kollektivhus i Rosendal kom igång under 2017.
 • På årsmötet 2016 diskuterades en ändring i stadgarna från "skapa ett kollektivboende i Uppsala för personer utan hemmavarande barn" till "skapa kollektivhus i Uppsala", årsmötet 2017 godkände ändringen.
 • I februari hade Uppsalatidningen en trevlig artikel om Rudbeckia kollektivhusförening; artikeln lockade också några nya medlemmar.
 • Kerstin Kärnekull talade i februari om "Kollektivhus och bogemenskaper - en framtidstrend"; hon har varit inbjuden tidigare att berätta utifrån sin stora erfarenhet av kollektiva boendeformer som vuxit fram i Sverige och andra delar av världen.
Under 2015:
 • Öppet möte i oktober med Pernilla Hagbert, arkitekt och forskare på Chalmers och KTH "Kollektivboende som en hållbar, social, ekologisk och ekonomisk lösning"?
 • En workshop hölls för Rudbeckias medlemmar i mars under rubriken "Workshop om Rudbeckias framtid - vilket slags hus vill vi ha"?
 • Staffan Schartner, som är ordförande i Föreningen för byggemenskaper var inbjuden till öppet möte i februari för att räta ut en del frågetecken kring ämnet "Byggemenskap, vad är det?"
  • "En byggemenskap är en grupp människor som i egen regi och utifrån sina egna ambitioner tillsammans planerar, låter bygga och senare använder en byggnad". Läs mer på www.byggemenskap.se


 
 
Comments